Plakátovací služba Kopřivnice    Vladimír Jalůvka

Plakátovací plochy    Ceny    Obchodní podmínky    Kontakt    O plakátováníObchodní podmínky výlepu plakátů:  

1. Základní pojmy  

Následující obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy (potvrzené objednávky) o výlepu plakátů na plakátovací plochy. Plakátovací plochy slouží k umístění reklamních plakátů objednavateli. V případě výlepu menšího počtu plakátů, než činí celkový počet plakátovacích ploch, jsou  tyto plakáty vylepovány přednostně v centrech  kumulace komunikačních tras obyvatel. Reklamní kampaň je realizována na základě uzavřené smlouvy (potvrzené objednávky) a v souladu s těmito obchodními podmínkami. Smlouva (potvrzená objednávka) obsahuje sjednané období reklamní kampaně, údaje o rozměrech plakátů, počtech kusů  a cenové údaje.  

2. Provedení reklamní kampaně  

Zhotovitel poskytuje objednateli plakátovací plochy pro umístění reklamních plakátů objednatele v počtech a na období stanovené ve smlouvě (potvrzené objednávce).  

3. Doba výlepu 

Základní doba výlepu je 5 dnů. Hlavní výlep začíná v pondělí, po uvolnění místa na výlepových plochách po víkendových akcích. Ve čtvrtek a pátek  je výlep prováděn, jen když je volná kapacita výlepových ploch. Expres sběr a výlep mimo standardní dobu je prováděn  bez cenových přirážek po domluvě. 

4. Distribuce plakátů 

Objednavatel se zavazuje dodat potřebné množství plakátů v souladu s uzavřenou smlouvou (potvrzenou objednávkou), zvýšené o přiměřené množství náhradních plakátů na údržbu. Místem dodání je sídlo zhotovitele a sběrna plakátů v  Kopřivnici.  

5. Realizace výlepu plakátů 

Výlep plakátů bude zahájen ve stanovené standardní dny, tj. pondělí po 15 hodině a v pátek. Zhotovitel si vyhrazuje právo na prodloužení doby realizace výlepu při extrémních klimatických podmínkách. Objednateli vzniká tímto nárok na přiměřenou (poměrnou) slevu z ceny zakázky za každý den zpoždění.  Při obsazené kapacitě plakátovací plochy budou plakáty vylepeny na náhradní plochu.

6. Servis 

Zhotovitel učiní taková opatření (pravidelná  kontrola zhotovitelem nejméně 3x týdně), aby případné poškození, či přelepení (pirátskými plakáty)  plakátů či plakátovacích ploch bylo zjištěno a odstraněno v co nejkratším termínu.

V případě, že zhotovitel vyčerpá dodané množství náhradních plakátů před ukončením reklamní kampaně, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a spolu s ním řešit vzniklou situaci. V tomto případě však nevzniká objednateli nárok na slevu z ceny sjednané ve smlouvě a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za celé období výlepu plakátů.

7. Plakáty  

Současně při potvrzení smlouvy (objednávky), se objednatel zavazuje sdělit zhotoviteli, jak bude naloženo s náhradními plakáty. V případě, že tak neučiní, stávají se náhradní plakáty dnem následujícím po skončení kampaně, vlastnictvím zhotovitele, a to bez peněžité náhrady pro objednatele.  

8. Záruky  

Zhotovitel odpovídá za vylepení plakátů v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou) a těmito obchodními podmínkami, dále za údržbu resp. obnovu poškozených plakátů po celé smluvní období s výjimkou vzniku události vyšší moci, tj. živelné pohromy, apod.

Zhotovitel neodpovídá v žádném případě za obsah, pravdivost a provedení dodaných reklamních plakátů. Tuto odpovědnost na sebe přebírá v plném rozsahu objednatel. Objednatel odpovídá za to, že reklamní kampaně realizované reklamními plakáty na plakátovacích plochách  budou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dalšími právními předpisy České republiky, jakož i Etickým kodexem Rady pro reklamu. Objednatel odpovídá zejména za to, že předmětem reklamní kampaně nebude reklama na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, zbraně a střelivo, léčivé přípravky obsahující omamné, psychotropní a návykové látky.

Pokud se zhotovitel domnívá, že obsah plakátů je v rozporu s platnou právní úpravou, informuje o této skutečnosti objednatele do 3 kalendářních dnů po jejich dodání a s objednatelem řeší vzniklou situaci. V případě, že objednatel trvá na vylepení dodaných plakátů, pořídí se o tom písemný zápis a objednatel přebírá plnou odpovědnost za případné následky plynoucí z instalace reklamních plakátů.

V případě, že zhotoviteli vznikne škoda v důsledku obsahu instalovaných reklamních plakátů, zavazuje se objednatel, na základě písemné výzvy zhotovitele, uhradit mu neprodleně a v plném rozsahu vzniklou škodu.  

Případné reklamace objednatele budou uplatněny v termínu zjištění závady, nejpozději však do ukončení kampaně, s uvedením přesného popisu závady a místa jejího vzniku. V opačném případě nebude reklamace akceptována. Pokud se jedná o poškození plakátu třetí osobou, postupuje zhotovitel dle bodu 6. "Servis". Pokud zhotovitel zrealizuje opravu dle těchto obchodních podmínek, nevzniká objednateli nárok na slevu. V případě nedodržení lhůty kampaně objednateli náleží taková sleva, která odpovídá reálnému prodlení dnů a počtu ploch u kterých došlo k nedodržení lhůty kampaně.  

9. Platební podmínky  

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu určenou ve smlouvě, na základě daňového dokladu, nebo faktury vystavené dodavatelem. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad, nebo fakturu okamžikem, kdy s objednavatelem uzavře smlouvu na jednotlivou reklamní kampaň.

Objednatel uhradí dohodnutou cenu v souladu s uzavřenou smlouvou v hotovosti, nebo na účet zhotovitele do 10dnů od vystavení faktury.

10. Zrušení smlouvy - stornovací poplatek  

Objednatel může zrušit uzavřenou smlouvu v případě, že uhradí stornovací poplatek  ve výši skutečné doby výlepu plakátů.  

11. Závěrečná ustanovení  

Právní režim obchodních podmínek i smluv uzavíraných na jejich základě, včetně příslušnosti soudu a dalších státních orgánů v případě sporu, se řídí právním řádem České republiky.  

 

  

 

Vladimír Jalůvka, Lubina č. 36, 74221 Kopřivnice, Plakátovací služba Kopřivnice